Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Jedlicze Stowarzyszenie „ROTA" zawarło porozumienie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie na mocy którego udzielana będzie bezpłatna pomoc w postaci artykułów spożywczych.

 

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w dniach:

18.11. 2017 (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.
20.11.2017(poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby/rodziny, których kryterium dochodowe wynosi :

  • 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1.028 zł dla osoby w rodzinie

Organizatorem akcji udzielenia pomocy osobom będących w potrzebie, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA"  w Jedliczu, na mocy zawartej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ROTA" w Jedliczu:

Przewodniczący Zarządów Osiedli Jedlicze- Centrum, Borek, Męcinka
Krystyna Marć, Wenencja Żychowska, Piotr Woźniak